Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Bestyrelse
Kollen - tilsagnsblanket
2018.09.30 Stormøde referat
2019.03.10 Kollen status
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Bibliotek
Alken-koret
Natur
Alken Saftklub
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelter i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by frontGATE websolutions

 

 

Søndag den 30. september afholdt Liv i Landsbyerne stormøde på Bjedstrup Skole.

Her diskuterede de cirka 25 fremmødte fremtiden for vores område inden for emnerne kultur, skole, ældre, transport, natur, bosætning, dagligvare og erhverv. Grupperne har siden mødet i maj arbejdet videre med specifikke udfordringer inden for de otte arbejdsområder. Her er en opsummering på, hvad grupperne kom frem til på mødet. Hvis nogen ønsker at deltage i det fortsatte arbejde, kan de kontakte tovholderne:

Ældre: Alice Køppen

Erhverv: Tor Birk

Dagligvare: Eva Nikolajsen

Fritid: Johan Harding

Skole: Hans Alexandersen

Natur: Tove Nyholm

Ældre: Mogens Andersen

Transport: Jacob Gewitz

Bosætning: Jens Thor

Opsummering:

Erhverv: Er i gang med at lave et kartotek og en hjemmeside over lokale erhvervsdrivende

Ældre: Gruppen har en aftale med ejeren af Kollen om at lave et arrangeret med en åben hus-dag, formentligt midt oktober. Dato ikke fastsat.

Ideen er, at der her bliver mulighed for at se området og at se på de forslag til ændringer, der er bragt til torvs.Formålet vil være at udbrede kendskab til området og holde interessen for købet i kog.

Herudover blev gruppens arbejdsoverskrift " Længst muligt i egen bolig i lokalområdet" kort præsenteret for de par nye, der var ved bordet.

Kort kan der siges om dagens drøftelser, at vi kredsede omkring emnet:

"Hvad skal der til, hvordan skal rammerne være for, at man som ældre kan blive boende i lokalområdet". Det mest konkrete punkt her var ønsket om lokale lejeboliger. Det lapper ind over bosætningsgruppens arbejde, og vi taler derfor sammen om, hvor vi er i vores overvejelser.

Der ønskes fortsat deltagelse af ældre fra især Svejstrup og Bjedstrup.

Dagligvare: Gruppen laver en liste over lokale cafeer og dagligvarebutikker og hænger dem op i trækasserne i landsbyerne.

Kultur og Fritid + Skole: Har oprettet gruppen Bjedstrup Skoles Venner og er i øjeblikket ved at hverve bestyrelsesmedlemmer. Tanken er, at gruppen skal støtte skolen ved at organisere og fundraise til aktiviteter på skolen, som skal være med til at profilere skolen over for omverdenen og potentielle nye brugere.

Transport: Holder løbende møder og samarbejder med kommunen om, at gøre noget ved ex. nye cykelstier til skolen.

Natur: Planlægger første offentlige aktivitet: Foredrag med Philip Hahn-Petersen på Bjedstrup skole eller på Alken Mejeri.

• Snak om at vi lokalt overtager plejen af grøftekanterne mellem byerne, så der kan komme flere vilde blomster og levesteder.

• Skoleklasser og/eller børnehavebørn laver insekthoteller, som kan hænge synligt i hver by og skabe opmærksomhed og gerne inspirere folk til at tage principperne i Vild med Vilje med hjem i haven.

• Havevandringer med inspiration til anderledes vild have ifm. andre aktiviteter i byerne f.eks. byfest

• Havevandringer for folk, som ønsker nye øjne og idéer til at forvilde haven.

• Arrangere et møde med Kim Aaen - biolog fra kommunen - om hvad vi kan bruge hinanden til for at skabe bedre lokal natur. Vise ham vores lokale naturperler.

• Arrangere et møde med Skanderborgs lokale DN-afdeling for at få mere at vide om landskabelige fredninger ift. svineproduktion el.lign. og om giftfri haver.

• At få interaktive kort på alken.dk, hvor giftfri haver og Vild med Vilje-områder kan blive synlige og måske inspirere.

• At få printet papirkort af skoledistriktet og byerne hver især, som vi kan bruge til synliggørelse og inspiration.

• At få delt frø af hjemmehørende, vilde planter ud til alle i lokalområdet ifm.

hvervningskampagne for LiL.

Bosætning + Trafik: Bosætningsgruppen som i dagens anledning var sammensmeltet med Trafikgruppen gennemgik kort visionsoplægget og diskuterede fordele og ulemper ved de forskellige udstykningszoner. Det blev besluttet, at Trafikgruppen og Bosætningsgruppen fremover vil koordinere deres respektive arbejde med hinanden.

De havde 3 konkrete ideer de gerne vil gå videre med:

1. Oprettelse af (almennyttigt) boligselskab der har til formål at skabe og drive lejeboliger i lokalområdet. Der er stor efterspørgsel på lejeboliger fra unge såvel som gamle, og de ønsker at oprette et selskab (formen kendes endnu ikke) og rejse midler til køb og konvertering af eksisterende ejendomme samt opførelse af nye lejeboliger. De forestiller sig, at man kan starte ud i de små med en enkelt ejendom og så bygge på derfra. Dertil vil de genoptage dialogen med eksisterende almennyttige boligselskaber for sideløbende at have dialog omkring opførelsen af en lidt større klynge lejeboliger. Tovholdere er Jens Thor (jensthor75@gmail.com) og Conni-Sophia (conni@sophiasmykker.dk).

2. Off-grid huse: Vi vil gerne arbejde for et off-grid-projekt, der afsættes et område til opførelse af huse, der er afkoblet alle netværk dvs. kloak, vand, varme og elektricitet. Som inspiration hertil kan nævnes Steen Møllers projekt i samarbejde med bl.a. Brenderup Højskole (https://offgridbrenderuphojskole.com/huset-1/). Også flere af enhederne på Kirstinelund i Bjedstrup er opført delvist efter dette princip. Boligformen er - ud over at være bæredygtig - en mulighed for at blive husejer uden at stifte for stor gæld til banken. Conni-Sohia er tovholder på dette og nysgerrige må gerne skrive til hende (conni@sophiasmykker.dk).

3. Der indkom forslag til etablering af "rigtig" cykelsti belagt med f.eks. slotsgrus fra Købmanden i Alken op ad Sandvejen og hele vejen ud til landevejen, hvor den forbindes med den eksisterende asfalt-cykelsti. Således sikres områdets "bløde" trafikanter - ikke mindst børnene - en sikker vej til og fra skole. Torben er tovholder på ideen, som er hjemmehørende i Trafikgruppen (torben@slapstick.dk).

Slutteligt foreslog Torben Nielsen en ny udstykning øst for Aneshøj ud mod landevejen/Bjedstrup med vejbetjening fra Emborgvej i området omkring Hans Hansens gård. Torben (torben@slapstick.dk) vil undersøge om også det nye Aneshøj kan tilsluttes denne i fremtiden. Der var ikke umiddelbart konsensus i gruppen herom.

De bedste hilsner
Ditte Jensen
Redaktør