Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Natur
Alken Saftklub
Trafik
Vandværk
Bestyrelse
Generalforsamlinger
Generalforsamling 2007
Formandsberetning 2007
Generalforsamling 2008
Formandsberetning 2008
Generalforsamling 2009
Formandsberetning 2009
Generalforsamling 2010
Formandsberetning 2010
Generalforsamling 2011
Formandsberetning 2011
Generalforsamling 2012
Formandsberetning 2012
Generalforsamling 2013
Formandsberetning 2013
Generalforsamling 2014
Formandsberetning 2014
Generalforsamling 2015
Formandsberetning 2015
Generalforsamling 2016
Formandsberetning 2016
Generalforsamling 2018
Formandsberetning 2018
Regnskaber
Takstblad 2010
Takstblad 2011
Takstblad 2012
Takstblad 2013
Takstblad 2014
Takstblad 2015
Takstblad 2016
Takstblad 2017
Takstblad 2018
2018 juni kogepåbud
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelter i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 

ALKEN VANDVÆRK - ORDINÆR GENERALFORSAMLING - Torsdag d. 22/3 2007

Referat

Dagsorden iflg. vedtægter:

Valg af dirigent.

Formandens beretning.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Budget og takstblad forelægges til godkendelse.

Behandling af indkomne forslag:

a) Rabatordninger for storforbrugere.

b) Tilslutningsafgifter for foreninger i Alken Vandværks forsyningsopland.

Valg af medlemmer og suppleant til Bestyrelse:

På valg er Verner Damholdt, Jan Andresen og Evald Jensen som medlemmer af bestyrelsen, og Lars Christensen som suppleant.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Eventuelt.

Tilstede: Eet medlem, bestyrelse (5), bestyrelsessuppleant, revisorsuppleant. I alt 8 stemmeberettigede.

Ad. 1

Verner Damholdt enstemmigt valgt. - Referent Lars Christensen.

Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Indkaldelsen var også slået op i informationskassen ved købmanden og ved Mejeriet.

Ad. 2

Formandens beretning vedlagt. Beretningen vedlagt.

Ad. 3

Det reviderede regnskab fremlagt og godkendt. Oversigt sammen med budgettet ophænges til orientering i informationskassen. Fuldstændigt regnskab udleveres ved forespørgsel til Bestyrelsen.

Ad. 4

Budgettet fremlagt og godkendt. Se oversigten i informationskassen.

Tilpasset takstblad (se pkt.5 a) fremlagt og afstemning afholdt. Godkendt med stemmerne 7 for og een imod. Offentliggøres, når endeligt godkendt ved Skanderborg Kommune.

Ad. 5

a) Længere diskussion om princippet i forskellige priser afhængigt af forbrug. Der blev udtrykt mening om, at forslaget på 25 % var for stor rabat. Der kunne blive tale om, at i takt med, at økonomien for vandværket som forventet vil blive bedre, kan prisen for alle forbrugere sænkes og en måske lidt mindre rabat til storforbrugere. Takstbladet blev sat til afstemning, vedtaget med 7 stemmer for og een imod.

b) Rabatordninger vedr. tilslutningsafgift af foreninger i Alken Vandværks forsyningsopland kan gives, hvis der er tale om almennyttige foreninger. Når foreningen opløses, tilfalder tilslutningen Alken Vandværk.

Ad. 6

Verner Damholdt, Jan Andresen og Evald Jensen på valg. Genopstillede. Ingen andre forslag. Alle enstemmigt genvalgt.

Suppleant Lars Christensen på valg. Genopstillede. Ingen andre forslag. Enstemmigt valgt.

Ad. 7

Revisor og revisorsuppleant Bent Kiilhart og Gary Craig på valg. Genopstillede. Ingen andre forslag. Enstemmigt valgt.

Ad. 8

Alken har fået sin egen hjemmeside, bl.a. en del om Alken Vandværk. Vi vil benytte den så meget, vi har mulighed for.

Gary fortalte om idéen om at holde generalforsamling samme dag som de andre foreninger i Alken. For og imod om idéen er god i forhold til måske større tilslutning til vandværkets generalforsamling, men det vil være meget svært at kunne holde interessen gennem to eller tre generalforsamlinger. Bestyrelsen tager det med i betragtning fremover.

Forslag til, at vandværket laver et skema til hver forbruger til løbende aflæsning af vandforbruget for at holde øje med forbruget over året.

P.B.V. Lars Christensen, referent, Alken, d. 22/3 2007