Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Natur
Alken Saftklub
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Boliger - tidligere opslag og historier
Ny Bosætning i Alken
Lundhøjsvinget 1
Shelter i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 
 
 
Ny bosætning i Alken

 
 
21. maj 2020 * Nu hedder det Nye Anes Høj. Jens Thor har nu sendt ny ansøgning afsted til Skanderborg Kommune, hvor projektet på Anes Høj er nytænkt ift. regnvandsbassin osv. Find ansøgningen her i pdf. Et par nøgleord:
Vi kalder bydelen for Levefællesskabet Nye Anes Høj
  • Fokus på fællesskab, bæredygtighed og integration i det eksisterende Alken
  • 19 enheder med plads til 29 familier/seniorer/enlige
  • Relativt små boliger fra 56 m2 til 136 m2
  • 'Sokkeludstykning' - boligerne er ejerboliger og jorden i bebyggelsen ejes og drives i fællesskab
  • Lavere bebyggelsesprocent end det eksisterende Anes Høj både opgjort i BBR og i bebygget areal.
  • Det bliver verdens første bydel/levefællesskab der kan PEFC og DGNB certificeres
5. apr. 2020 * Mindre byggefelt - men måske flere boliger. Genvordighederne med et forsinkelsesbassin ved Anes Høj II-udstykningen kommer til at betyde et mindre byggefelt end det oprindeligt planlagte - omkring 50 pct. - og nok mindre - og måske flere boliger. Jens Thor forklarer over for alken.dk, hvordan der nu ikke vil kunne bygges på den laveste del af grunden nærmest jernbanen. Man vil derfra nemlig ikke kunne etablere regnvandskloak med tilstrækkeligt fald op til bassinet, der nu skal ligge i den nordlige del. Den ændring har for Jens betydet en ny økonomi i hele udstykningen og meget vel flere boliger med fællesarealer i stedet for enkeltvise haver. I referatet fra Miljø- og Planudvalgets møde 31. marts - pkt. 58 er nævnt tallet 30 i stedet for de oprindelige 23+1 boliger, men det var ifølge Jens blot et løst overslag. Nu skal arkitekten begynde forfra, og Jens forventer tidligst byggestart til vinter.
 
31. mar. 2020 * Bassin uden for kommuneplanen. Miljø- og Planudvalget indstillede i dag, at der skal arbejdes videre med et forslag til forsinkelsesbassin ved udstykningen Anes Høj II uden for kommuneplanens afgrænsning (3). Det er den dyreste, men bedste løsning i forhold til geologi, natur og landskab og forudsætter, at jorden er til salg. Udvalget vil snarest ud og bese det hele og har indstillet til økonomiudvalget, at der skal udarbejdes en 'plan for Alkens udvikling'. Se referatet fra Miljø- og Planudvalgets møde 31. marts - pkt. 58.
 
25. mar. 2020 * Anes Høj-udstykningen - nu en 'dilemma-sag'. Sagen om et forsinkelsesbassin ved den kommende udstykning ved Anes Høj er nu blevet en såkaldt dilemma-sag for Miljø- og Planudvalget, fremgår det af punkt 58 på dagsordenen til næste møde 31. marts. Bassinet udgør en sikkerhedsrisiko, mener BaneDanmark, og forvaltningen anbefaler ikke, at kommunen skal have ansvaret for kritisk infrastruktur omkring jernbanen. Flere muligheder for ny placering af bassinet og adgangsvejen er nu på tale - med deraf følgende dilemmaer med forskellige prisoverslag, rådighed og natur-indgriben. I indstillingen til sagen nævnes ligefrem muligheden for helt at tage området ud af kommuneplanen, som kommunen vel og mærke er forpligtet til at efterleve.
4. dec. 2019 * Placering af regnvandsbassin giver bøvl. Udstykningen oven for Anes Høj Ny bosætning i Alken er nu under lokalplanlægning, og Jens Thor oplyser, at det er en udfordring at få de tekniske anlæg til regnvandshåndtering på plads, da regnvandbassinets naturlige placering mod syd ved foden af bakken støder op mod Banedanmarks matrikel. I Banedanmark er der nemlig bekymring for vand/udskridning af materiale ned på banelegemet ved fx 100-årsregn. Tidsplanen afhænger af en løsning på placeringen af bassinet. Så det vil afgøre, om der skal byggemodnes i sommeren 2020 eller senere.
26. okt. 2019 * Økonomiudvalget har ekspederet videre til byrådet, at der skal påbegyndes lokalplan for Jens Thors udstykning på Anes Høj.
2. okt. 2019 * Lokalplan for Anes Høj lidt længere. Plan- og Miljøudvalget sendte i går sagen om at påbegynde lokalplan til udstykning på Anes Høj videre til Økonomiudvalget. Der lægges op til mindre kommuneplantillæg, mod nord for at sikre vejføring og mod øst på grund af læhegn. Se punkt 179 på referatet.
24. sep. 2019 * Lokalplan for Anes Høj på vej i gang. Plan- og Miljøudvalget har tirsdag 1. oktober lokalplanen til jens Thors udstykning med 19 huse på dagsordenen. Der lægges op til politisk behandling af lokalplanforslag og et mindre kommuneplantillæg, så det efter offentlig høring skal kunne vedtages i juni. Udvalget skal også se på forslaget fra Torben Nielsen om alternativ vejadgang. Se dagsordenpunkt 179 med bilag.
7. maj 2019 * Tidsplan for lokalplan. Vi har nu fået tidsplan for behandlingen af lokalplanen for vores bæredygtige bydel bag Anes Høj. Mange tak for tålmodigheden hele vejen rundt, skriver Jens Thor om Ny bosætning i Alken. Kommunen oplyser, at lokalplanen igangsættes i tredje kvartal i år. Der skal lægges høringsrunder til, så vi med lidt held og opbakning fra naboer kan påbegynde byggemodning / byggeri forsommer 2020 - dvs. om 12 måneder - et halvt år senere, end vi håbede, men trods alt dejligt endelig at have en tidsplan på plads. Det betyder også, at vi nu kan konstituere forløberen for det, der bliver vores ejerforening.
18. feb. 2019 * Nybyggergruppen beder om at blive prioriteret i lokalplanarbejdet. Sammen med Borgerforeningen og Liv i Landsbyerne har nybyggergruppen (på Anes Høj) i Alken skrevet til borgmester Jørgen Gaarde (S) red.)og beder 'indtrængende om, at du vil tage indholdet af denne henvendelse med dig til økonomiudvalgsmødet på onsdag, hvor vi kan forstå at bl.a. lokalplansopgaverne for 2. kvartal skal prioriteres. Vi har brug for din hjælp!' Læs hele brevet på smalltalken.
17. feb. 2019 * De første tre huse aftalt på Anes Høj. Godt 60 naboer og nybyggere var kl. 10 mødt frem, og Jens Thor lagde ud med at understrege, at alt materiale og info ikke er endeligt, før kommunens lokalplan foreligger, og at der i forbindelse med kommunens arbejde kan ske ændringer. Status på projektet: Jens fortalte at alle aftaler med lodsejere og naboer nu var på plads jf. kommunens ønsker, og at ansøgningen til udarbejdelse af lokalplan blev genindsendt december 2018 (første gang indsendt ultimo 2017). Dertil er der indgået partnerskab med Jakobsen Huse (EGJ Byg ApS) som vil forestå finansiering og byggemodning når lokalplanen er godkendt. Der er i skrivende stund i nybyggergruppen indgået aftale om opførelse af tre bæredygtige Jakobsen Huse, og flere er på vej. Er man interesseret i at bygge bæredygtigt med Jakobsen Huse kan man kontakte Jens Thor (jens@jakobsenhuse.dk eller 60636329), som fremadrettet vil være at finde som et del af teamet hos Jakobsen Huse. Jens understregede at nybyggere der havde lagt en uforpligtende reservation på en grund, ikke er bundet til at bruge Jakobsen Huse, men frit kan vælge deres tømrer/byggefirma som de ønsker. Resultatet af kommunens trafiktælling (& Cowi's rapport) blev kort gennemgået, og i den forbindelse blev der stillet forslag om at oprette en gæsteparkering uden for byen, f.eks. tæt på byskiltet. Jens tager ideen med videre til Trafikgruppen. Vi afventer fortsat forventet tidsplan fra kommunen ift. udarbejdelse af lokalplan for bebyggelsen. Kommunen havde oprindeligt meddelt at en sådan tidplan ville være klar i løbet af januar 2019, men en beslutning fra dem afventer fortsat en række udvalgsmøder ultimo februar. Det er således vores håb at have nyt herom ultimo februar. Efter en kort kaffepause overtog Rune Jakobsen ordet, og der blev talt og debatteret bæredygtigt byggeri frem til kl. 14, hvorefter mødet blev afsluttet og mange sivede op på marken for at få et kig og en mundfuld frisk forårsluft.

 
26. dec. 2018 * Forhandlinger på Anes Høj er på plads. Kære Alle, Nu er vi endeligt i mål med efterårets udfordringer, og vi kan næsten ikke få armene ned, skriver Jens Thor fra bosætningsprojektet på Anes Høj. Næste kapitel i den nye bosætnings tilblivelse står for døren. Her kommer en kort status samt invitation til møde på Mejeriet søndag 3. februar 2019 kl. 10. Som 2018 gik på hæld, faldt vanskelige men konstruktive forhandlinger på plads, og der er nu underskrevet kontrakter på alt fra vejadgang til finansiering. Se illustrationskitseMange tak for tålmodigheden samt for alle henvendelser særligt hen over efteråret, hvor lige dele nysgerrighed og entusiasme har affødt mange spørgsmål. Det bliver spændende at gå fra 'papirarbejde' til ’jord under neglene’. Til januar rykker Skanderborg Museums dygtige arkæologer ud og påbegynder forundersøgelser på marken, for at afdække og udgrave eventuelle arkæologiske forekomster. Helt konkret graves der en række lange grøfter hen over marken ca. 30 cm dybe og der kigges efter f.eks. stolpehuller, gruber og grave. Efterfølgende rykker geologerne ud og tager jordbundsprøver medio februar. Det er ligeledes en stor glæde at introducere projektets nye samarbejdspartner Jakobsen Huse. Jakobsen Huse vil bl.a. stå for projektering og finansiering af byggemodning samt opførelse af flere af bebyggelsens træhuse. Tømrermester Rune Jakobsen har sammen med sit hold over en årrække udviklet moderne bæredygtige huse og han deltager i mødet til februar. Her vil han fortælle mere om bæredygtigt byggeri, herunder naturlige materialer, energiløsninger, regnvand i husholdningen, åndbare vægge og meget mere. Mødet 3. februar vil være delt i to: Vi starter kl. 10 med et fælles info- og dialogmøde for alle, der har interesse i projektet. Naboer, nybyggere og nysgerrige. Kl. ca. 11 er der pause med rugbrødsmadder og lidt sødt til kaffen. Kl. 12:30 samles 'nybyggergruppen' til videre dialog og workshop. Slutteligt har vi modtaget COWI's trafiksikkerhedsanalyse som baserer sig på data fra Skanderborg Kommunes trafiktælling i Alken. Den redegør bl.a. for problematikken omkring bløde trafikanters færdselsforhold på Emborgvej og Alkenvej. I rapportens konklusion anføres: Det nye boligområde forventes at øge trafikken i Alken med ca. 90 biler i døgnet. I spidstimerne om morgen og eftermiddag forventes trafikken på Alkenvej og Emborgvej øget med maksimalt to biler ekstra i minuttet. Det eksisterende vejnet vurderes at kunne afvikle denne ekstra trafik uden betydelige forringelser for trafikafviklingen. På nuværende tidspunkt er forholdene for de bløde trafikanter i Alken dog ikke optimale, da der kun sporadisk er fortov, og biler holder parkeret langs vejene, hvilket tvinger de bløde trafikanter ud på vejen. Der er ikke registreret trafikuheld i Alken de seneste fem år, og det vurderes ikke at den forventede øgede mængde af bløde trafikanter som det nye boligområde medfører, vil forringe trafiksikkerheden i Alken. Det vurderes dog at kunne være hensigtsmæssigt med fortov langs Alkenvej og Emborgvej for at øge trygheden for de bløde trafikanter. Dette er en vurdering der også er gældende ud fra de nuværende forhold og ikke et tiltag der vurderes nødvendigt udelukkende som følge af etableringen af et nyt boligområde.Det bør som i alle vores tidligere skriv, oplæg og referater fremhæves, at projektets udformning og detaljer fortsat kan ændre sig ifm. lokalplanens udarbejdelse. Således er alle tegninger, forslag og ideer ikke endeligt vedtaget, før lokalplanen er færdiggjort.                                            God jul og godt nytår! Mvh Jens Thor

REFERAT AF MØDE PÅ MEJERIET D. 12.11.2017

Jens Thor indledte efter en kort velkomst med at fortælle, at dagens oplæg var en status på det arbejde og de ideer der var blevet til primo 2017 i samråd med eksisterende alkenborgere og potentielle nybyggere, samt med at redegøre for materiale netop indsendt til kommunen, sammen med ansøgning om udarbejdelse af lokalplan for rammeområdet.

Der blev italesat en række forbehold for det fremlagte materiale:

1. Det fremlagte materiale var ikke behandlet eller godkendt af kommunen, da ansøgningen kun var få dage gammel ved mødetidspunktet. Materialet afspejlede alene Jens Thors, nybyggeres og eksisterende alkenborgeres arbejde.

2. Der var fortsat dele af projektet der ikke var endeligt afklaret, herunder områdets vejbetjening, praktik omkring håndtering af overfladevand mm. Arbejdet med disse punkter pågik i fortsat dialog med de berørte parter.
Herefter blev mødet åbnet med en gennemgang af dagsordenen.

1. Ansøgning nu indsendt – forbehold
2. Situationsplanskitse
- lilleklynge
- seniorklynge
3. Hustyper
4. Økonomi
5. Tidslinje
6. Reservation af grund
7. Evt.

Jens fortalte:

FORESLÅET UDSTYKNINGSSKITSE
Hjertet i projektets ”DNA” er at skabe en ny energioptimeret bebyggelse, der rummer beboere på tværs af alder, indkomstlag og familiestørrelse. Derfor er planen indrettet med matrikler fra kun 450m2 og op til 1000m2, samt en stormatrikel på 2700m2 til et seniorfællesskab med 4-5 mindre boenheder.

Småhusklyngen samler sig på områdets højeste punkt omkring en runding, og seniorfællesskabet er udlagt længst mod syd. På den resterende plads er matrikler på 700m2 til 1000m2 fordelt.

Der er tale om en udstykning til almindelige ejerboliger (senior-matriklen som et andels- eller ejerfællesskab).

HUSTYPER
Matriklernes størrelse og karakter kan deles op i følgende kategorier:

TYPE 1: ”Småmatrikler” på 480-500m2 tiltænkt beboelse på 60-100 m2 med stue og soveværelse til unge familier og enlige unge/ældre.

TYPE 2: Matrikler på 700-800m2 tiltænkt beboelse på 110-140 m2 med stue og tre værelser til alle beboerkategorier.

TYPE 3: Store matrikler på 900-1000m2 tiltænkt beboelse på 140-200 m2 og derover til store familier.

TYPE 4: Én stor matrikel der købes og udvikles af en andelsforening/ejerfællesskab for seniorer med 4-5 mindre bo-enheder samt fælleshuse og andre fællesfaciliteter. Byggefelter placeres i samråd mellem beboere og kommunen.

FÆLLESAREAL: Der opføres dertil et mindre anneks på fællesarealet med plads til 4 overnattende gæster, som ejerforeningen i fællesskab råder over.

Ønsket er at skabe et område hvor der bygges i samtidig arkitektur, og som således friholdes fra typehusbyggeri og historisk arkitektur (historisk arkitektur forstået som f.eks. bindingsværk, murermestervillaer, gammeldags bjælkehytter etc.). Ikke fordi disse hustyper er forkerte eller mindre værdifulde, men fordi de allerede er rigt repræsenteret i byggemassen.

3 byggematerialer er fravalgt: Rødsten, gulsten og tegltage.

I stedet for at samle de grønne fællesområder på 1-2 matrikler, som man ofte ser i traditionelle villakvarterer, er der udlagt et 6 meter bælte (3 meter på hver side af vejen) med bede, træer, bænke mm. i hele bebyggelsens længde, så det grønne integreres det samlede område. Dertil er ”den gamle lergrav” mod syd friholdt til grønt rekreativt område.

ØKONOMI
Det er målet at der skal kunne udstykkes til en for området relativt lav m2 pris. Hvis man ser lidt rundt i Skanderborg Kommune på lignende udstykninger, og ser bort fra isolerede enkeltgrunde, tegner der sig som eksempel dette billede:

Eksempler er ekskl. Tilslutningsafgifter.
- Galten kr. 900 – 1.400 pr m2
- Kildebjerg Ry kr. 1.000 – 1.500 pr m2
- Skanderborg (Prins Christians Vænge) kr. 2.150 pr m2
- Virring kr. 800-1.200 pr m2

På Alken-projektet håber vi på at ramme en gennemsnitlig m2-pris på kr. 1.000. Prisen vil være en smule differenceret fra grund til grund således at regulære højtliggende grunde koster lidt mere og grunde i mere kuperet terræn koster lidt mindre. Dette prisskøn er forbeholdt potentielle ændringer og uforudsete udgifter der måtte tilflyde projektet efterhånden som det skrider frem. Der skal derudover tillægges tilslutningsafgifter, som afregnes mellem de enkelte grundejere og forsyningssekskaberne.

TIDSLINJE
Projektets endelige tidslinje kendes først mere præcist, når lokalplanen for området er færdiggjort. Vi har erfaret at arbejdet typisk tager mellem 6 og 12 mdr. for lignende udstykninger. Tages der udgangspunkt i dette, kan en tidslinje se ud som følger:

OKTOBER 2017: Ansøgning til lokalplan indsendt til kommunen
OKTOBER 2018: Arkæologiske forundersøgelser påbegyndes
JANUAR 2019: Byggemodning påbegyndes
APRIL 2019: Byggestart
SENSOMMER/EFTERÅR 2019: De første nybyggere flytter ind

Som sagt er tidslinjen med forbehold. Det er muligt processen går hurtigere, men den kan også skride.

RESERVATION AF GRUND
I forlængelse af at mange potentielle nybyggere har spurgt ind til muligheden for at få en ide om hvordan chancerne er for at sikre sig en plads i projektet, er følgende metode til etablering af en foreløbig fordeling anvendt:

- Interesserede kan uforpligtende vælge op til 3 grunde – send ønske pr. mail til jensthor75@gmail.com
- Ved mere end én nybygger pr. grund trækkes der lod
- Der fordeles først fra gruppe tilmeldt på mødet februar 2017
- Der fordeles derefter fra gruppe på venteliste
- Deadline for ønske af grund pr email inden d. 10.12.2017
- Seniorfællesskab koordineres af Jacob Gewitz og henvendelse herom kan ske til jacobgewitz@gmail.com

Grunde som forventes i udbud er markeret med et tal fra 1 til 14.

Jens Thor vil give besked om fordelingen så hurtigt som muligt i ugerne op til jul.

Bemærk: Grundønsket er uforpligtende, og forpligtende købsaftaler kan først indgås når lokalplansarbejdet er tilendebragt og projektets endelige præmis er kendt. I denne forbindelse kan der være justeret i udstykningens udformning, antallet af grunde og m2-prisen.

Sendes der ikke grundønske til Jens Thor inden deadline d. 10.12.2017 anses tidligere ønske om at stå på venteliste til en grund som frafaldet.

EVENTUELT
Der blev på mødet rejst en række spørgsmål. Kontakt gerne Jens Thor hvis du savner at se dit eller andres spørgsmål/dialog nedenfor – så bliver det tilføjet.

• Spørgsmål: Tilflytning af 18-20 nye beboere vil skabe øget biltrafik i Alkens gader og tilstødende veje. Er det muligt at lade bebyggelsen vejbetjene på anden vis end via Anes Høj?
Svar: Det er ifm. indledende mundtlig og skriftlig dialog med kommunen Jens Thors forståelse, at vejbetjeningen fra kommunens side foretrækkes foretaget via Anes Høj. Jens Thor vil dog tage kontakt til kommunen igen for at sikre, at dette er korrekt forstået. Samtidigt vil Jens hos kommunen spørge ind til om der på nogen måde kan tænkes en tredje mulighed for vejbetjening via Hans Hansens marker mod nordøst.

• Spørgsmål: Kan der opføres flerfamiliehuse på én matrikel?
Svar: Rune fra Jacobsen Huse, som var gæst på mødet, havde gode erfaringer med dette i Skanderborg Kommune. Jens Thor sender spørgsmålet videre til kommunen og vender tilbage med svar hurtigst muligt.

• Spørgsmål: Er alle aspekter i projektet på plads, f.eks. vejbetjening?
Svar: Nej, der pågår fortsat dialog omkring løsning for vejbetjening. Derudover kan der ske mange ændringer ifm. udarbejdelse og godkendelse af lokalplan, samt tiltag ifm. opsamling af overfladevand ifm. 100-årsregn mm., konsekvenser af jordbundsundersøgelser etc.

• Spørgsmål: Er det muligt at lave en fælles affaldsløsning, så man undgår affaldsspande ud for hvert hus?
Svar: Det er en spændende tanke, og hvis der kan opsøges konkrete løsninger af spørgeren, undersøger Jens Thor gerne, om det helt eller delvist kan implementeres i projektet. Som udgangspunkt planlægges der med en almindelig renovationsmodel – gerne med så meget sortering som muligt.

• Spørgsmål: Er der tænkt alternativ energi ind i projektet så som vind og sol?
Svar: Projektet skal i sin helhed være energirigtigt. Rune fra Jacobsen Huse gav eksempler på dette – særligt omkring nye varmepumpetyper der integreres inde i huset, og som er billigere i anskaffelse og drift end f.eks. jordvarme. Der lægges som udgangspunkt op til frit valg mellem forskellige grønne løsninger i udstykningen. Oliefyr er ikke at regne for en sådan.

Afslutningsvis takkede Jens Thor de ca. 60 fremmødte for et godt møde, og der blev efterfølgende ”summet” blandt deltagerne i yderligere en times tid.

Referat udarbejdet af Jens Thor mandag d. 13.11.2017

Jens Thors billede.
Synes godt omVis flere reaktioner
KommenterDel
 
 
12. nov . 2017 * I bedste fald flytter de første familier ind i Alkens nye ’bydel’ efter sommerferien 2019. Ved endnu et velbesøgt orienteringsmøde på Mejeriet gjorde foregangsmanden Jens Thor i dag rede for vejen frem. Lokalplanen behandles af kommunen hen over 6-12 måneder i 2018. De arkæologiske undersøgelser af området sker i efteråret 2018. Byggemodningen kan ske fra januar 2019. De første bosættelser sker i september 2019. Alt dette er med forbehold. Jens Thor skriver et udførligt referat, som kan ses på facebook under ’Ny bosætning i Alken’. Den nye og mere detaljerede plantegning kan også ses der. Udstykningen vil ske på marken øst for Anes Høj. Der planlægges 14 små og mellemstore parceller samt en større parcel til et senior fællesskab med 6-7 enlige eller par. Der var ca. 60 fremmødte i mejeriet, og fotografen bad dem, der p.t. ikke bor i Alken, markere ved håndsoprækning. (Foto og tekst: Peter Abildgaard)

 

22. okt. 2017 * Nyt om ny bosætning. Så er vi endelig klar med nyt om næste fase i projektet Ny bosætning i Alken, og inviterer derfor potentielle nybyggere såvel som eksisterende Alken-beboere til infomøde på Mejeriet i Alken søndag 12. november kl. 10-12. På mødet vil vi fremlægge det materiale som netop er indsendt til lokalplansbehandling, herunder konkret situationsplanskitse, info om budgetter, praktik og tidsplan. Der vil være kaffe & kage. Mange hilsner Jens Thor & Co.


REFERAT AF MØDE D. 12.2.2017 PÅ ALKEN MEJERI 
 
Ca. 40 Alken-beboere og mulige nybyggere deltog i søndagens møde på Mejeriet, hvor der var kaffe på kanden og ild i brændeovnen. Jens Thor lagde ud med kort at opridse projektets rammer og "DNA" jf. januar-mødet på Mejeriet. Referat herfra kan læses herunder.

Herefter fremlagde både potentielle nybyggere og eksisterende Alken-beboere en efter en deres ideer og ønsker til boligform og andre elementer i projektet. Stort set alle aldre og familiestørrelser var repræsenteret. Særligt gik følgende tanker igen hos mange - at:

- bygge relativt småt på mindre grunde.
- etablere et eller flere bofællesskaber.
- have adgang til et fælles anneks med plads til f.eks. 2 voksne og 2 børn som ifm. besøg har behov for overnatning.
- bygge energioptimerede klimavenlige huse.
- sikre en god integrering af nybyggeriet med det eksisterende Alken både socialt og praktisk.
Efter mødets første time og en kort kaffe & kagepause, var der "fri snak". Dialogen var engageret og spørgelysten var stor.

36 familier/par/enlige skrev sig ifm. mødet uforpligtende op som mulige nybyggere. Da projektet således foreløbigt er overbelagt, blev det besluttet indledningsvist at lukke for tilgang til "nybygger-gruppen" og der oprettes en venteliste for interesserede der støder til projektet efter dags dato.

Der blev spurgt til bl.a. varmeforsyning, og Jens Thor kunne fortælle, at der ifm. byggemodning etableres jordvarme til alle matrikler hvilket indregnes i grundprisen. Dertil er der mulighed for at dele af det eksisterende Anes Høj i samme arbejdsgang tillige tilsluttes jordvarme i det omfang at det ønskes af de enkelte eksisterende grundejere.
Ønsket om et mindre antal lejeboliger er fortsat aktuelt, og dette skal i givet fald etableres som et separat projekt jf. retningslinjer for lokalplaner og ift. at løfte opgaven økonomisk. Der er frit slag for andelsfællesskaber inden for projektets rammer.
Der er mulighed for både selv at bygge/lade sit hus opføre eller gå sammen i mindre grupper og lave en totalentreprise på flere enheder.
Endeligt forslag til udstykningsplan og priserne for de enkelte grunde forsøges gjort konkrete medio 2017. Da den foreløbige tilmelding til projektet er uforpligtende forventes et vist frafald ifm. en mere forpligtende tilmelding som igangsættes til sommer.
Der sigtes på byggestart inden for 18-22 måneder så de første nybyggere kan flytte ind om ca. 2 år. Tidsplan (og økonomi) afhænger dog af bl.a. vedtagelse af lokalplanen, lokalplanens bestemmelser, arkæologi ´, jordbundsforhold etc.
Foråret byder på fortsat dialog med eksisterende grundejere og med nybyggere, diverse tekniske undersøgelser og budgettering. Husk at alle - nybyggere såvel som nysgerrige - kan følge med i processen ved at tilmelde sig Facebook-gruppen 'Ny bosætning i Alken'.
Jens Thor kan altid kontaktes på mobil 60636329 eller jensthor75@gmail.com.
Mange tak et fantastisk spændende og positivt møde med masser af energi, indspark og engagement. Et stort tak til alle, som fandt tid og lyst til at lægge vejen forbi. Også tak for lån af Mejeriet.
Mvh Jens Thor
 

REFERAT AF MØDE D. 22.1.2017 PÅ ALKEN MEJERI

Kære Alle,
Tak for det store fremmøde søndag aften vedr. ny bosætning i Alken på Hans Hansens mark. Og tak for de mange konstruktive indlæg og ideer.

Her kommer en kort referat:

IDÈ
At udstykke 12-15 grunde på matriklen øst for ”Aneshøj” omfattet af Kommuneplan 2013 for Skanderborg Kommune benævnt LB.02.BE.02 samt LB.2.BE.03. hvorpå der efterfølgende opføres et mix af ejerboliger til børnefamilier, ældre og enlige.

GRUNDLAG
Jens Thor lagde ud at fortælle om baggrunden for projektet, som udspringer af familiens ønske om at flytte til den helt unikke landsby Alken.

Dertil ønsket om at opføre velprioriterede boliger med et minimum af fordelingsplads og stort fokus op optimering af boligens inddeling, så den løser samme behov for funktioner og rum, som en større traditionel bolig. Herved skal der bygges færre m2 og købes mindre jord hvilket holder prisen på de færdige huse i et leje under traditionel markedspris.

Som inspiration kan man se på Sigurd Larsens "Sorte Hus" opført på Sjælland i 2013 for 1 million + grund. Huset er på 80m2 og består af 3 værelser, 1 toilet/bad og et stort alrum med køkken og stue. Se http://sigurdlarsen.com/project/sorte-hus-copenhagen/ .

I projektets kerne ligger et ønske om at understøtte og videreudvikle det stærke og unikke fællesskab byen har skabt gennem en målrettet indsats over flere årtier, og dels konsolidere landsbylivets fundamentet: Et levende og velfungerende lokalsamfund med brugere - í alle aldre - af bl.a. købmand, togstation og skole. Tilsammen vigtige elementer for rammerne om ”det gode liv” i Alken og de omkringliggende landsbyer Illerup, Bjedstrup, Svejstrup og Boes.

Der foreslås følgende forholdsmæssige prioritering ift. udstykningernes funktion:

20% af arealet: DEN ETABLEREDE FAMILIE (EJERBOLIG) - Enfamilieshuse til børnefamilier med store børn. 
Grunde på ca. 1000m2 
 Fritstående huse på op til 170m2

40% af arealet: DEN NYE FAMILIE (EJERBOLIG) - Enfamiliehuse til familien med små børn. 
Grunde på ca 400-700 m2
Fritstående huse på 80-120m2

20% af arealet: ÆLDRE, ENLIGE & UNGE (EJERBOLIG) - Mindre vedligeholdelseslette boliger til ældre, enlige og unge uden børn.
Grunde: 400-700 m2
Fritstående eller dobbelthuse på 50-100m2

20% af arealet: BOFÆLLESSKAB/ANDELSFÆLLESSKAB - Mindre huse i en klynge med tilhørende fælleshus til spisning etc. 
Grunde: Op til 2000m2 for hele fællesskabet
Fritstående eller dobbelt/klyngehuse på op til 80m2

Dertil opføres der et mindre anneks med plads til 4 overnattende gæster, som ejerforeningen i fællesskab råder over.

LEJEBOLIGER?

Det undersøges om der kan nedsættes en selvstændig arbejdsgruppe der kan undersøge mulighed for opførelse af et antal lejeboliger. 

HVORDAN
Det er I skrivende stund endnu ikke afgjort om der foretages en alm. udstykning hvorefter de respektive købere selv lader deres boliger opføre, eller om der foretages en samlet eller delvist samlet entreprise. I fokus er at bebyggelsen i ånd og arkitektur melder sig ind i den eksisterende landsby, samt at den i udformning er relevant ift. at løse de i afsnittet ovenfor nævnte behov.

ARKITEKTUR OG LANDSKAB
Arkitekt Ole Dreyer og landinspektørfirmaet LIFA er engageret i udvikling af det overordnede byrums udformning og udtryk.

Vi har stort fokus på landskab og grønne områders udformning, og centralt for bebyggelsen løber en bred allé med træer, højbede og bænke der ligger som en grøn zone mellem vejen og de enkelte parceller.

Der prioriteres en gangsti som forbinder den eksisterende sti ved jernbanen med bebyggelsen samt med den eksisterende bebyggelse på Aneshøj, så beboere i Alken frit kan bevæge sig igennem byens forskellige rum.

Der bygges i: Træ, beton, stål, pap, skiffer og skuret sten mm. herunder evt. grønne levende tage. 
Der bygges ikke i: Rød- og gulsten og tegl.

Et delmål er at skabe et kvarter der i sammenhæng med økonomi, arkitektonisk ”greb” og materialevalg tilfører Alkens byggemasse en bredde, der p.t. ikke er repræsenteret. Arkitekturen er derfor ”samtidig” men omfatter ikke typehuse eller historiske byggeformer så som bindingsværk, halm- eller bjælkehuse. Byggeteknisk opføres alle enheder som lav- eller nulenergihuse.

For bedre at få et indtryk af projektets ønskede princip, materialevalg og arkitektoniske greb henvises til vedhæftet billedmateriale til inspiration.

TIDSPLAN
Der indgives forslag til lokalplan medio marts 2017. Byggemodning og byggeri forventes påbegyndt efterår 2018.

PRISER
Da projektet endnu er i en tidlig fase, og der fortsat er mange variabler der skal masseres på plads kan der endnu ikke gives et præcist prisforslag for de enkelte udstykninger. Vores mål er at grundende skal koste i omegnen af kr. 500.00 til 1.000.000 alt efterstørrelse og placering på arealet. Dette muliggør at en ung nystartet familie med 1-2 børn kan bosætte sig i et hus bygget efter samme princip som Sigurd Larsens "Sorte Hus" for kun kr. 1,5 mio.

KONTAKT & BYGHERRE
Jeg kan altid kontaktes via beskedfunktionerne her på siden, på tlf 60636329 og email jensthor75@gmail.com. Formel bygherre er Ella Thor Ejendomme ApS.

NÆSTE SKRIDT - HVEM VIL VÆRE MED?
Næste møde vedr. bosætningen er sat til søndag d. 12. februar kl. 10 i Mejeriet i Alken. Mødets tema er "Hvem vil være med?" og vil rette fokus mod de beboere - nye som gamle - der overvejer at blive en del af bosætningen. Mødet er dog åben for alle - også for folk der blot ønsker at følge med fra sidelinjen.

Med venlig hilsen

Jens Thor

 
Thor