Forside
Borgerforening
Mejeri
Tag over Alken
Historie
Bestyrelse
Vedtægter
Kunst på mejeriet
Generalforsamlinger
Biblioteket
Mejeri 2018
Mejeri 2017
Mejeri 2014
Mejeri 2013
Mejeri 2012
Mejeri 2011
Mejeri 2010
Mejeri 2009
2009 06 Arbejdsdag
Mejeri 2008
Mejeri 2007
Renovering marts 2007
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Alken Saftklub
Alken Have
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelters i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 

Vedtægter Alken Mejeri

 

 

Vedtægter for Foreningen Alken Mejeri

§1

Foreningens navn er Alken Mejeri og foreningens hjemsted er Alken i Skanderborg Kommune.

§2

Rammerne for foreningens aktiviteter er Alken Mejeri, Alkenvej 46, 8660 Skanderborg. Foreningens formål er at drive og udvikle Alken Mejeri til almennyttige, sociale og kulturelle aktiviteter i Alken og omegn, primært gennem udlejning af lokaler som grundlag for forsamlingshusdrift og fritidsaktiviteter.

§3

Foreningen er oprettet af borgere i Alken og omegn. Stifterne har ingen andel i foreningens formue og hæfter ikke for foreningens gældsforpligtelser.

§4

Som medlemmer optages alle som støtter foreningens formål. Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue og hæfter ikke for foreningens gæld.

§5

Alken Mejeris øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse der varetager den daglige drift. Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af årsregnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

9. Evt.

Hvert fremmødt medlem har en stemme. Såfremt et medlem af foreningen ønsker det, skal valgene foregå ved skriftlig afstemning. Genvalg kan finde sted.

Indkaldelse til generalforsamling sker ved annoncering på www.alken.dk og opslag med mindst 3ugers varsel.

Skriftlige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

§6

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal ske med mindst 2 ugers varsel eller såfremt mindst 10 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelsen foretages af bestyrelsen og skal ske med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

§7

Vedtægtsændringer skal forelægges generalforsamlingen og godkendelse kræver mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

§8

Foreningen Alken Mejeri ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer plus 2 bestyrelsessuppleanter uden stemmeret. Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert 2. år henholdsvis vælges 3 medlemmer og 2 medlemmer. Ved hver generalforsamling vælges 2 bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanter skal være myndige. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling med valg af formand, næstformand og kasserer.

§9

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anser det for påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer til stede og beslutningerne afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der udarbejdes mødereferat. Foreningens medlemmer har ret til, uden stemmeret, at deltage i bestyrelsens møder, medmindre et flertal af bestyrelsen ønsker et lukket møde.

§10

Bestyrelsen har den ansvarlige ledelse af Alken Mejeri og beslutter ansættelse af eventuel husvært og øvrige medarbejdere. Bestyrelsen/husværten sørger for udlejning og benyttelse af forsamlingshuset. Intet bestyrelsesmedlem kan oppebære vederlag for bestyrelsesarbejdet.

§11

Alken Mejeri tegnes af bestyrelsens formand eller 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være næstformand, Alle større økonomiske dispositioner kræver accept af den samlede bestyrelse. Økonomiske dispositioner af usædvanlig art eller af stor betydning kræver accept af generalforsamlingen. Bestyrelsen forpligter foreningen i alle retsforhold, men bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

§12

Alken Mejeris regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Kassereren skal foretage bogføring og formueforvaltning på betryggende måde og ved regnskabsårets afslutning udarbejde regnskab med resultatopgørelse og balance. Det af bestyrelsen underskrevne regnskab afleveres snarest efter regnskabsårets udløb til revisorerne.

§ 13

Alken Mejeris regnskab revideres af 1 revisor, der vælges på generalforsamlingen for 1 år. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god regnskabs- og revisionsskik.

§14

Kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

§ 15

Ved Foreningen Alken Mejeris opløsning tilfalder eventuel formue kultur- og fritidsformål eller andre formål, der er til gavn for borgere og foreninger i Alken og omegn.

Vedtaget på generalforsamling d.5.3.2019


 
 
 
 

 

Alken Mejeri´s Rygepolik:

Alken Mejeri har tiltrådt Skanderborg Kommune rygepolitik og skal ses i sammenhæng hermed,  hvilket betyder:
* At vi kan byde velkommen til et røgfrit forsamlings og aktivitetshus !!

Rygepolitik for Alken Mejeri er vedtaget ud fra en målsætning om at ikke-rygerkulturen fremmes og for at sikre, at ingen brugere og besøgende udsættes for passiv rygning mod deres vilje. Den nye rygepolitik trådte i kraft den 20. februar 2008 og lyder således: 

1. Alken Mejeri er et røgfrit hus.

2. Rygning er alene tilladt i det fri.
Rygning i det fri skal begrænses og foregå i et omfang og på tidspunkter, hvor det ikke er til gene for omgivelserne. Bestyrelsen kan anvise passende områder for rygning i det fri. 

3. Der må ikke ryges i forbindelse med børneaktiviteter - heller ikke i det fri.

Voksne fungerer som rollemodeller, og børn er tillige særligt sårbare overfor passiv rygning. Rygning i samvær med børn er derfor ikke tilladt på Alken Mejeri. Det gælder såvel indendørs som udendørs. 

4. Konklusion.
Samlet sikrer rygepolitikken, at i ingen i og omkring Alken Mejeri bliver udsat for passiv rygning og samtidig lever  Alken Mejeri op til kommunens generelle rygepolitik.  Kommunens rygepolitik.