Hvordan tager vi godt imod nye Alken-borgere på Mossø Bakke?

Generalforsamling i Alken Borger- og Aktivitetsforening torsdag 23. februar har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Karin og Andreas er på valg. Begge
  genopstiller.
  Herudover skal der vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer, 1
  revisorsuppleant.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag. Har du noget, du vil foreslå eller som
  du synes, bestyrelsen skal arbejde med, er du meget velkommen til at
  henvende dig til én fra bestyrelsen. Dog senest d. 16. februar.
 7. Eventuelt. Herunder vil vi gerne drøfte, hvordan vi som by tager godt
  imod de kommende nye Alkenborgere på Mossø Bakke.