Alken Borger- og Aktivitetsforening

Om ABAF:
Igennem en årrække var foreningslivet i Alken varetaget af Alken Borgerforening, der har opbygget en lang række gode traditioner med fællesskab og festlighed i byen som følge.

Da Aktivitetsforeningen Alken Station i 1991 blev etableret med nye aktiviteter, var det for at have et fast sted at være.

Efter købet af mejeriet i 1995 blev det dog klart, at der ikke var behov for to aktivitetsforeninger i byen, hvorfor Borgerforeningen og Aktivitetsforeningen Alken Station sluttede sig sammen, og i 1996 etableredes Alken Borger- og Aktivitetsforening.

Udover Alken City kommer medlemmerne også fra Svejstrup Enge, Vædebro og Olesbjerg.

Kontingent:

Børn og unge op til 25 år: 150 kr.

Voksne over 25 år: 200 kr.*

*Hvis et medlem af økonomiske årsager ønsker at betale 100 kr i årskontingent, vil det også blive godkendt.

Betaling:

Konto-nummer i Arbejdernes Landsbank:
Reg. nr. 5370 Konto nr. 0255650

Girokort kan fås hos kassereren.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at aftale faste kontingent-indbetalinger med banken. 15. marts er en god dag til fast betaling

Foreningens mail: 
alkenborgerforening@gmail.com

Kasserer: 
Asmund Bertelsen, Alkenvej, asmundbertelsen@gmail.com

Bestyrelsen:

Formand:
Julie Abildgaard, julieaabildgaard@gmail.com

Næstformand:
Andreas Ohrt, andreasohrtjensen@gmail.com

Kasserer:
Asmund Bertelsen, asmundbertelsen@gmail.com

Medlem:
Karin Fosdal, alken67c@gmail.com

Medlem:
Jens Langkjær, jlangkjaer@outlook.dk

Suppleanter:
Helle Petersen
Anna Krämer

Suppleanterne kan deltage i bestyrelsens møder.

Shelters i Alken

På Fællespladsen i Alken er der tre shelters og en grillhytte.

Fællespladsen ligger inde i landsbyen Alken. Det betyder, at fællespladsen har mange naboer tæt på, og at den benyttes af byens børn og øvrige beboer til leg og socialt samvær både i dag- og aftentimerne. 

Friluftsgæster er velkomne til at overnatte i shelter på Fællespladsen. Telte er ikke tilladt på fællespladsen. 

Faciliteter

På fællespladsen er der adgang til toilet og koldt vand. 
Der er desuden bålbrænde i et skur tæt ved toilettet. Bemærk at der må kun tændes bål på bålstedet ved de tre shelters. Der må ikke tændes bål i grillhytten.

Et af de tre shelters er indrettet med lift, sådan at det er tilgængeligt for personer med handicap.

Betaling

Overnatning koster 50 kr. pr. person. Børn under seks år overnatter gratis. Betaling for overnatning skal ske ved ankomst til pladsen. Der betales via MobilePay til Alken Borger- og Aktivitetsforening på 55824.For medlemmer af Alken Borger- og Aktivitetsforening koster overnatning 20 kr. pr. nat.

Biler og parkering

Der må ikke køres biler ind på fællespladsen. Biler der fragter personer med et handicap, eksempelvis kørestolsbrugere, er undtaget. Der må ikke parkeres ved eller på Fællespladsen. Den nærmeste parkeringsplads findes ved Alken Station. Der er ca. 300 meter fra Fællespladsen til stationen.

Ordensregler

Det er ikke tilladt at slå telte op på fællespladsen. Overnattende gæster skal rydde alt affald væk ved afrejse. Der er opstillet skraldespande på Fællespladsen. Af hensyn til Fællespladsens naboer skal der være absolut ro senest kl. 22:00.

Booking

Shelters i Alken kan ikke bookes. Større grupper (6 +) bedes kontakte formanden for Alken Borger- og Aktivitetsforening, Julie Abildgaard (e-mail: julieaabildgaard@gmail.com) senest 14 dage før forventet ankomst.

Referater fra bestyrelsesmøder:

BilledeNavnDato
Thumb ABAF-11-6-2024.pdf ABAF - 11-6-2024.pdf application/pdf

Åben Hent Kopier link 39.44 KB 17. juni 2024
17. juni 2024
Thumb ABAF-8-5-2024.pdf ABAF - 8-5-2024.pdf application/pdf

Åben Hent Kopier link 32.15 KB 13. maj 2024
13. maj 2024
Thumb ABAF-9-4-2024.pdf ABAF - 9-4-2024.pdf application/pdf

Åben Hent Kopier link 34.39 KB 17. april 2024
17. april 2024
Thumb ABAF-Aarsregnskab-2023.pdf ABAF-Årsregnskab-2023.pdf application/pdf

Åben Hent Kopier link 124.86 KB 2. april 2024
2. april 2024
Thumb ABAF-Generalforsamling-21-3-2024.pdf ABAF Generalforsamling - 21-3-2024.pdf application/pdf

Åben Hent Kopier link 35.42 KB 2. april 2024
2. april 2024
Thumb ABAF-22-2-2024.pdf ABAF - 22-2-2024.pdf application/pdf

Åben Hent Kopier link 41.53 KB 4. marts 2024
4. marts 2024
Thumb ABAF-9-1-2024.pdf ABAF - 9-1-2024.pdf application/pdf

Åben Hent Kopier link 30.94 KB 16. januar 2024
16. januar 2024
Thumb ABAF-10-10-2023.pdf ABAF - 10-10-2023.pdf application/pdf

Åben Hent Kopier link 51.97 KB 23. oktober 2023
23. oktober 2023
Thumb ABAF-12-9-2023.pdf ABAF - 12-9-2023.pdf application/pdf

Åben Hent Kopier link 43.71 KB 20. september 2023
20. september 2023
Thumb ABAF-5-7-2023.pdf ABAF - 5-7-2023.pdf application/pdf

Åben Hent Kopier link 20.85 KB 13. juli 2023
13. juli 2023
Thumb ABAF-8-6-2023.pdf ABAF - 8-6-2023.pdf application/pdf

Åben Hent Kopier link 33.37 KB 14. juni 2023
14. juni 2023
Thumb ABAF-10-5-2023.pdf ABAF - 10-5-2023.pdf application/pdf

Åben Hent Kopier link 22.74 KB 16. maj 2023
16. maj 2023
Thumb ABAF-12-4-2023.pdf ABAF - 12-4-2023.pdf application/pdf

Åben Hent Kopier link 25.51 KB 17. april 2023
17. april 2023
Thumb ABAF-13-3-2023.pdf ABAF - 13-3-2023.pdf application/pdf

Åben Hent Kopier link 31.77 KB 17. marts 2023
17. marts 2023
Thumb ABAF-7-2-2023.pdf ABAF - 7-2-2023.pdf application/pdf

Åben Hent Kopier link 23.6 KB 16. februar 2023
16. februar 2023
Thumb ABAF-2-6-2022.pdf ABAF 2-6-2022.pdf application/pdf

Åben Hent Kopier link 20.83 KB 8. januar 2023
8. januar 2023
Thumb ABAF-6-9-2022.pdf ABAF - 6-9-2022.pdf application/pdf

Bestyrelsesmøde d. 6 september 2022

Åben Hent Kopier link 82.22 KB 8. januar 2023
8. januar 2023

17

Referater fra generalforsamlinger:

Vedtægter:

Alken Borger- og Aktivitetsforening


 
§1
Foreningen navn er: Alken Borger- og Aktivitetsforening.
Foreningen har hjemsted i Alken, Skanderborg Kommune.
 
§2
Foreningens formål er at varetage byens, lokalområdets og borgernes interesser, samt
at styrke det lokale liv og den mellemfolkelige kontakt, gennem et bredt
aktivitetsniveau, og at indgyde til forhandling om emner af fælles interesse.
 
§3
Som medlem af Alken Borger- og Aktivitetsforening optages enhver der ønsker at
medvirke til opfyldelse af foreningens mål.
 
§4
Kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingent opkræves for hele året umiddelbart efter generalforsamlingen.
 
§5
Eksklusion af et medlem sker automatisk ved kontingentrestance udover 1 måned
efter afholdt generalforsamling. Man kan igen optages når man har betalt sit
kontingent. Bestyrelsen kan ligeledes ekskludere et medlem, når særlige forhold giver
anledning dertil. Bestyrelsens beslutning kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens
medlemmer har stemt om eksklusionen.
 
§6
Den ordinære generalforsamling er med de indskrænkninger, som nuværende
vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Der indkaldes ved
annoncering og opslag med 3 ugers varsel.
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen
i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år.
Børn skal sikres indflydelse gennem deres forældre.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
 
§7
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 2 ved ulige årstal, 3 ved lige årstal,
herudover skal der vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer, 1
revisorsuppleant.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt
 
§8
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til
at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dirigenten bestemmer
afstemningsmåden. Såfremt blot et medlem ønsker skriftlig afstemning foretages
afstemningen på denne måde.
Generalforsamlingens beslutninger underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer på det
konstituerende møde.
 
§9
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes, når mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav
herom til bestyrelsen.
 
§10
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der konstituerer sig med formand, næstformand
og kasserer på et bestyrelsesmøde, der afholdes senest 14 dage efter
generalforsamlingen. Formand og kasserer skal være personlig myndige.
Derudover udpeges en person, der skal være bindeled til Liv I Landsbyerne, og gerne
medlem af bestyrelsen i Liv I Landsbyerne. Personen skal være medlem af
bestyrelsen for ABAF, suppleant til bestyrelsen i ABAF eller medlem af ABAF.
Personen skal aktivt referere relevant information imellem Liv I Landsbyerne og
ABAF.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til
stede.
Bestyrelsens forhandlinger føres til protokol.
 
§11
Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
 
Bestyrelsen og foreningens medlemmer hæfter i øvrigt ikke for foreningens gæld
eller andre forpligtelser.
 
§12
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Driftsregnskab og status fremlægges den ordinære generalforsamling til godkendelse
og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
 
§13
Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.
 
§14
Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger stemmer herfor.
I tilfælde af foreningens opløsning overgår formuen til andre foreninger i
lokalområdet. Generalforsamlingen tager stilling til hvilke.
 
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 2. december 2020
Underskrevet af bestyrelsen.