Alle bidrag til at holde Mossøs vandstand nede hjælper

Et snævert flertal i Klima-, Plan- og Miljøudvalget i Skanderborg Kommune har besluttet at stoppe de sidste to års forsøg med sænket flodemål ved Ry Mølle.

Vi vil fra Grundejerforeningen Alken Enge pege på, at vi entydigt gerne havde set det sænkede vinterflodemål fortsat. 3-6 centimeter lavere vandstand i Mossø lyder måske ikke af meget, men på søens 16,9 kvadratkilometer store flade svarer 6 centimeter til over 1 million kubikmeter vand. Og ved ekstremhændelser er der brug for alle bidrag for at undgå oversvømmelser ved Mossøs østende, som alt andet lige vil kunne udsættes eller forhindres, jo mere opstemningen i Ry sænkes.  

Er søens vandstand gennem hele året hjulpet bare lidt nedad, jo større buffer opnår vi, så søen kan klare mest muligt ved monsterregn og vi ikke når de allerhøjeste vandstande. For slet ikke at tale om situationen, hvis vestenvind spiller sammen med ekstremt høj vandstand, så er det et voldsomt stort vandmassiv, der sættes i bevægelse. Det oplevede vi i 2020, hvor kommunen måtte forstærke Alkenvej/Vædebrovej med sandsække mod bølgeslag. I det tilfælde kan man ikke bare tage et gennemsnit på Mossøs vandstand, østenden piskes væsentligt højere op fra vest.

Ved den seneste ekstreme vandstand i februar 2020 sænkede Ry Mølle ekstraordinært opstemningen – med kommunens mellemkomst. Og det blev medvirkende årsag til, at Beredskabsstyrelsen ville begynde at pumpe fra den oversvømmede eng ud i søen, fordi søen så ikke længere stuvede vandet op i Illerup Å. Havde der den vinter også været lavere flodemål i Ry, hvad vi måske undgået det seneste gennembrud til de yderste sommerhuse ved Vædebrovej, hvilket vi ikke havde oplevet før.

Vi er også opmærksomme på, at jo mere vand i Mossø, jo større pres fra søen ind på grundvandet, som i forvejen står højt.

I oplægget til Helhedsplan Gudenå skrev Skanderborg Kommune selv, at ”Eksempelvis er vandstanden omkring kritisk beliggende sommerhusområder ved søbredden i Mossø, ekstremt afhængige af hvorledes vandspejlet styres ved Ry Mølle.” Den formulering kom tilsyneladende ikke med i den færdige helhedsplan. 

I WSP’s rapport fra juni 2022 fremgår så nu, at ”det i større grad er vandløbet, altså Gudenåen mellem Mossø og Gudensø, der er betydende for vandstanden i Mossø, og ikke i så høj grad opstemningen ved Ry Mølle”.

Vi har ikke den tekniske indsigt til at vurdere den konklusion, men vi undrer os over, at der nu lægges op til at indstille forsøget ved Ry Mølle, før der er holdbare planer for at sikre større gennemstrømning mellem Mossø og Gudensø.Rækkefølgen måtte efter vores logik være allerførst at undersøge mulighederne på den strækning, så der er et minimum af sandsynlighed for en effekt, før man overvejede igen at hæve opstemningen om vinteren.

Peter Gregersen, Mie Kjær, Knud Abildtrup og Henri Vivike fra Grundejerforeningen Alken Enge og Bente Andersen fra Landvindingslaget Enge omkring Illerup Ås nedre del. 

You are currently viewing <strong>Alle bidrag til at holde Mossøs vandstand nede hjælper</strong>