Godt nyt for de bløde trafikanter

Hanne Lisbeth Nielsen fra Trafikgruppen under ABAF har sendt følgende:

Gode nyheder ang. Sikring af bløde trafikanter i Alken.

Trafikgruppen (undergruppe til ABAF) har afholdt møde med Louise Leth fra Vej og Trafik Skanderborg kommune. Kirsten Andersen og Jette Schmidt, som vi tidligere har holdt møder med, har fået andet arbejde. Flere vil kende dem fra de to fællesmøder, der er afholdt på Mejeriet ang. trafikforhold. Vi har afventet nye på posten og at disse fik tid til at sætte sig ind i deres nye område. 

Vi startede med en tur rundt i byen og satte os derefter med diverse papirer. Louise mødte velforberedt op, og kunne viderebringe den gode nyhed, at der er fundet penge til 2-1 vej på Emborgvej. Hvor mange penge der lige er til os og hvor langt de rækker vides endnu ikke præcist. Følgende skriver Louise i referatet:

Emborgvej:

Skanderborg Kommune har afsat midler til at gennemføre 2 minus 1 vej på Emborgvej gennem Alken By.

Der blev drøftet følgende vedrørende udformning af projektet;

Asfaltbump mellem nr. 80 og 82 i den vestlige ende af byen

Sidechikaner/indsnævring omkring nr. 115 pga busstop og meget fodgængeraktivitet ned til shelterplads på nordsiden af Emborgvej. Chikaner kan understøttes visuelt ved at udlægge rødt felt omkring chikanerne (Prioritet nr. 1)

Sidechikaner/indsnævring omkring nr. 139 for at holde hastigheden nede for trafikanter fra østsiden. Chikaner kan understøttes visuelt ved at udlægge rødt felt omkring chikanerne (Prioritet nr. 2)

Forbedring af de eksisterende bump ved den østlige og vestlige ende af byen (Prioritet nr. 3)

  • Forbedres bumpene ikke, vil afmærkningen/skakternene på bumpene blive genmarkeret.

Byzonetavler flyttes, så de står hensigtsmæssigt og der suppleres med hvide byporte i begge ender for mere tydelig markering af byens begyndelse

Videreførelse af 2 minus 1 vej mod broen;

Skanderborg Kommune vil gå i dialog med politiet omkring at kunne få ført 2 minus 1 vejen videre af Emborgvej med ophør lige inden smal vej ved broen. Der ønskes skiltet med 40 km/t, selvom strækningen er beliggende i åbent land og vejreglerne derfor foreskriver at 2 minus 1 vejen anlægges med hastighedsbegrænsning på 60 km/t.

Strækningen er meget benyttet af fodgængere og cyklister og vil forbinde 2 minus 1 vejen gennem byen, med de fremtidige planer der er for cykelsti på den anden side, videre mod øst.

Forbedret skiltning omkring broen;

Der opsættes advarselskiltning omkring ”Smal vej” i begge retning omkring broen pga smal vejbane

C:\Users\dixoby\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\ED5E7190.tmp

Det blev aftalt på mødet d. 21.03.23 at Louise ville undersøge muligheden for opsætning af skiltning ”cyklister på vejen”

Det er undersøgt og vejreglerne tillader desværre ikke opsætning af advarselsskiltning omkring ”cyklister på vejen” for at gøre opmærksom på de mange cyklister tilstedeværelse.

C:\Users\dixoby\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\6BC21E1E.tmp

Ang. Fortov langs Alkenvej:

Der vil blive indhentet pris på anlæggelse af fortov fra kommunens Entreprenørafdeling.

Herefter vil det blive vurderet om der er tilstrækkelige midler i 2023 til udførelse, eller om projektet skal på prioriteringslisten.

Dette er et projekt uafhængigt af 2 minus 1 vejen på Emborgvej.

Jette Schmidt har sat landinspektør på sagen vedr. de matrikulære forhold hvor I ønsker fortov anlagt. Der er lidt der lige skal undersøges.

Det vil blive vurderet om der er tilstrækkelige midler i 2023 til udførelse, eller om projektet skal på prioriteringslisten.

For de af jer, som ikke har kunnet deltage i det sidste møde, kan vi lige fortælle, at 2-1 vej betyder, der er et spor i midten til en bil (altså i én retning), hvis 2 biler mødes kan de trække ud i det stiplede felt. Gående og cyklister har førsteret her. Så bilerne må vente med at passere hinanden til der er plads. Parkering i felterne vil ødelægge effekten, så beboere langs Emborgvej opfordres til at finde løsninger på egen grund til egen bil.

You are currently viewing Godt nyt for de bløde trafikanter