Ting tager tid – også et klimalavbundsprojekt

Naturstyrelsens klimalavbundsprojekt i Illerup Ådal, som også indbefatter Alken Enge, tager tid. Samlet set har Naturstyrelsen ud fra lodsejernes tilkendegivelser valgt at gå videre fra forundersøgelsesfasen til en forhandlingsfase med lodsejerne.

Det fremgår af en orientering til klima-, miljø- og planudvalget, der i en længere redegørelse – pkt. 126 her – blandt andet kommer ind på, hvad de største udfordringer er:

“Der er pt. afdækket to store udfordringer, der skal løses, hvis klimalavbundsprojektet skal gennemføres for hele det aktuelle projektareal på ca. 290 ha. Det drejer sig om at skaffe tilstrækkelig erstatningsjord til de lodsejere der måtte ønske det, samt at finde en teknisk acceptabel løsning til sikring af sommerhusejerne langs kanten af Mossø.”

Her skal det lige indskydes, at der ikke kun er tale om sommerhuse, men også en række helårshuse med fastboende, men i daglig tale er det jo tit sådan, man siger. Og så tilbage til orienteringen – til det med tidsperspektivet:

“Ting tager tid. Og samtaler, dialog og lodsejerforhandling kan tage lang tid. Bedste bud på en tidsplan er, at forhandling og indgåelse af aftaler med lodsejerne forventes at tage 1 til 3 år fra nu af. Derefter forventes det, at der skal bruges ca. et ½ år på detailprojektering og udbud og derefter måske ca. ½-1 år på myndighedsbehandlingen. Endelig forventes det, at der kommer til at gå ca. et ½ år med anlægsarbejdet. Vurderingen er derfor, at projektet kan være gennemført i løbet af 2,5-5 år, dvs. hvis alt går vel, forventeligt en gang imellem 2026 og 2028.

You are currently viewing Ting tager tid – også et klimalavbundsprojekt